نداشتن اطلاعات کافی در مورد رابطه جنسی از جمله بزرگترین مشکلات زوجین در کشور است . این موضوع به تنهایی می تواند مشکلات بزرگی را ایجاد کند . داشتن رابطه…