تله پاتی توانایی انتقال کلمات ، احساسات یا تصاویر به ذهن شخص دیگر است . در حالی که هیچ مدرکی مبنی بر وجود ارتباط از راه دور وجود ندارد ….