برای بانوان اولین رابطه جنسی آزار دهنده و پر از استرس و اضطراب است . در واقع تجربه کمی درد در رابطه جنسی اول طبیعی است اما نه همیشه ،…