اکثر آقایان دارای مشکلات جنسی متعددی هستند و از جمله این مشکلات ضعف یا نبودن اسپرم کافی در بدن است که گاه موجب عدم لذت در رابطه جنسی و گاه…